Learn Kannada Alphabets through English

Learn Kannada Alphabets through English

A
AA
I
EE
U
OO
E
E
AI
O
O
OU
ಅಂ AN
ಅಃ AH
KA
KHA
GA
GHA
CHA
CHHA
JA
JHA
TA
TA
DA
DA
NA
TA
THA
DA
DHA
NA
PA
FA
BA
BHA
MA
YA
RA
LA
LA
VA
SHA
SHA
SA
HA
ಕ್ಷ KSHA
ಕ  + ಅ = ಕ K  + A = KA
ಕ + ಾ = ಕಾ K + AA = KAA
ಕ + ಿ  = ಕಿ K + I  = KI
ಕ + ೀ  = ಕೀ K + II  = KII
ಕ + ು  = ಕು K + U  = KU
ಕ + ೂ  = ಕೂ K + OO  = KOO
ಕ  + ೆ  = ಕೆ K  + E  = KE
ಕ  + ೇ  = ಕೇ K  + E  = KE
ಕ  + ೈ  = ಕೈ K  + AI  = KAI
ಕ + ೊ  = ಕೊ K + O  = KO
ಕ + ೋ  = ಕೋ K + O  = KO
ಕ+ ೌ =  ಕೌ K+ OU =  KOU
ಕ + o = ಕಂ K + AN = KAN
Learn Kannada Alphabets through English

Learn Kannada Alphabets through English

Learn Kannada Vegetables names through English

<<  Learn Kannada through English

Learn Kannada from English App

Learn Kannada from English App

Our Youtube channel

 

Don`t copy text!